מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' 34111/2017 : מכרז פומבי לבחירת קבלן לביצוע עבודות קונסטרוקצית פלדה, אלומיניום וזיגוג בבניין בית הספר ללימודי הסביבה על שם פורטר באוניברסיטת תל אביב בהסכם פאושלי

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 22 פברואר 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 27.03.17 שעה 12:00
הערה כללית:

ההשתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום דמי השתתפות.

איסוף התוכניות על גבי גיליונות מודפסים יתאפשר במזכירות יחידת תחזוקה ותשתיות, למציעים אשר השתתפו בסיור הקבלנים כאמור בסעיף 10 למסמכי ההזמנה להציע הצעות, לאחר תיאום טלפוני לקביעת מועד הגעה עם הגב' מלכה קונסט, בטלפון: 03-6405083, קריית האוניברסיטה, רמת אביב, תל אביב.

 

 

קבצים מצורפים: