מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' 3518/2017 : מכרז פומבי להספקת לוחות מתח גבוה והתקנתם בתחנת השנאה וולפסון ולהספקת לוחות מתח נמוך והתקנתם במערכת מיזוג אויר בבית המכונות הצפוני

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 04 אפריל 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 04.06.17 שעה 12:00
הערה כללית:

ההשתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום דמי השתתפות.

קבלת כתב הכמויות על גבי מדיה מגנטית תתאפשר למציעים אשר השתתפו בסיור הקבלנים כאמור בסעיף 11 למסמכי ההזמנה להציע הצעות, לאחר תיאום טלפוני לקביעת מועד הגעה עם הגב' מלכה קונסט, מיחידת תחזוקה ותשתיות, בטלפון: 03-6405083, קריית האוניברסיטה, רמת אביב, תל אביב.

 

 

קבצים מצורפים: