מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' 3812/2017 : מכרז פומבי למתן שירותי ממונה בטיחות לאירועים שיערכו באולם סמולרש ובקמפוס אוניברסיטת תל אביב

סטטוס: סגור להגשה יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 13 יוני 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 06.08.17 שעה 12:00
הערה כללית:

ההשתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום דמי השתתפות.

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 6.8.2017 עד השעה 12:00.

אוניברסיטת תל אביב מודיעה בזאת על קיום סיור מציעים נוסף ביום 23.7.2017 בשעה 10:00. התכנסות המשתתפים תיערך בכניסה לאולם סמולרש בקמפוס האוניברסיטה (בסמוך לשער 4). מציעים שהשתתפו בסיורי המציעים הקודמים פטורים מלהשתתף בסיור הנוסף. השתתפות באחד מסיורי המציעים הנה חובה ומהווה בבחינת תנאי מקדמי. הצעתו של מציע שלא השתתף באחד מסיורי המציעים לא תובא בפני ועדת המכרזים ולא תישקל.

קבצים מצורפים: