תנאי שימוש באתר

 1. כ ל ל י:

1.1 בהיכנסך לקישורית "מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל אביב" (להלן, האתר" או "אתר המכרזים"), וטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר המכרזים ו/או שימוש בשירות או במידע מכל סוג שהוא המוצע באתר המכרזים, הינך מתבקש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש כמפורט להלן, לרבות תכני אתר המכרזים, השירותים ואפשרויות השימוש המצויים והמוצעים באמצעותו (להלן: "תנאי השימוש").


1.2 תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים שבין אוניברסיטת תל-אביב, בעלת אתר המכרזים (להלן: "האוניברסיטה"), לבין כל אדם ו/או גוף שייכנס לאתר ו/או שיבצע שימוש באתר ו/או במידע ו/או בשירותים המצויים ו/או המוצעים במסגרתו, מכל מין וסוג שהם, בין שהם קיימים באתר ובין שניתן להשיגם באמצעות האתר (להלן: "המשתמש").

1.3 לפיכך, משתמש הנכנס לאתר המכרזים ו/או לקישור באתר המכרזים ו/או שיבצע פעולה כלשהי באתר המכרזים ו/או במידע ו/או בשירותים, מכל מין וסוג שהם, המצויים ו/או המוצעים באתר המכרזים ו/או באמצעותו, מצהיר ומתחייב בזאת, באופן בלתי חוזר, כי קרא את תנאי השימוש, וככל שיבקש לבצע שימוש באיזה מהשירותים המוצעים במסגרתו, גם את התנאים הרלבנטיים לשימוש בכל אחד מהשירותים כאמור, כפי שיתעדכנו מעת לעת, וכי הינו מסכים ומתחייב לפעול על פיהם, מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.

1.4 האוניברסיטה תהיה רשאית לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש, לרבות ומבלי לגרוע, אופן הפעלת השירותים המוצעים באתר המכרזים, מועדיהם וכיוצ"ב, וזאת עפ"י הוראות כל דין, לרבות תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010 (להלן: "התקנות") ו/או עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

המשתמש יישא באחריות להתעדכן, בכל עת, בכל שינוי ו/או התאמה אותו תבצע האוניברסיטה בתנאי השימוש, והמשתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור, לרבות בגין כל שינוי ו/או התאמה שבוצעו לאחר אישור המשתמש את תנאי השימוש. שינוי ו/או התאמה כאמור ייכנסו לתוקפם ממועד פרסומם באתר המכרזים.

1.5 מבלי לגרוע מהאמור, תהיה האוניברסיטה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר המכרזים, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, וזאת לצורך ביצוע עדכונים ו/או שדרוגים ו/או תיקונים ו/או התאמות ו/או כתוצאה מהפרעות, זמינות ותקינות של אתר המכרזים ו/או משיבושים או כשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפונים, מכל מין וסוג שהן, והמשתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור.

1.6 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בכל סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהן, בין תנאי השימוש לבין ההוראות המפורטות במסמכי כל מכרז פומבי ספציפי אותו תפרסם האוניברסיטה באתר המכרזים (להלן: "מכרז פומבי"), יגברו ההוראות המפורטות במסמכי המכרז הפומבי.

עוד מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי בכל סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהם, בין התכנים המפורטים באתר המכרזים לבין תנאי השימוש, יגברו ההוראות המפורטות בתנאי השימוש.

1.7 מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש נעשה מטעמי נוחות בלבד, ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.


  

2. ה ש י ר ו ת י ם:

2.1 האוניברסיטה תאפשר לכל משתמש המעוניין בכך, לעשות שימוש בשירותים המפורטים באתר המכרזים, כפי שיתעדכנו ע"י האוניברסיטה מעת לעת, הכל באופן ובתנאים אשר ייקבעו ע"י האוניברסיטה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, והמפורטים בתנאי השימוש. נכון למועד זה כוללים השירותים המסופקים במסגרת האתר את כל אלה, כמפורט בסעיפים 2.1.1 – 2.1.3 להלן (להלן, יחדיו: "השירותים").

2.1.1 עיון במסמכי מכרזים פומביים אותם מפרסמת האוניברסיטה באמצעות אתר המכרזים, הכל כמתחייב עפ"י הוראות התקנות.

2.1.2 פרסום מידע והודעות בקשר עם בחינת קיומם של ספקים ומיזמים, כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ, בקשות לקבלת מידע ו/או לביצוע מיזם, הכל כמתחייב עפ"י הוראות התקנות.

2.1.3 פרסום מידע והודעות בקשר עם מכרזים פומביים ובקשר עם החלטות פטור, וכן הודעות נוספות, הכל כמתחייב עפ"י הוראות התקנות.

2.2 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כתנאי לשימוש באתר המכרזים ולקבלת השירותים, יידרש המשתמש להעניק את הסכמתו המפורשת לתנאי השימוש.

 

2.3 ביטול השירותים:


האוניברסיטה תהיה זכאית לבטל את מתן איזה מהשירותים ו/או לעכב את אספקת השירותים למשתמש, בכל מקרה בו לא מילא ו/או הפר המשתמש את

התחייבויותיו המפורטות בתנאי שימוש, כולן או חלקן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לאוניברסיטה עפ"י תנאי השימוש כאמור ו/או עפ"י דין לרבות ומבלי לגרוע מזכויות האוניברסיטה המפורטות בסעיף 1.4 לעיל.

 

3. עיון במסמכי מכרז פומבי והדפסתו:

 

3.1 בהתאם להוראות תקנת משנה 23(א) לתקנות, תאפשר האוניברסיטה לכל משתמש המעוניין בכך לעיין במסמכי המכרזים הפומביים אותם תפרסם האוניברסיטה באתר המכרזים, באמצעות לחיצה על הקישורית הרלבנטית הנושאת את שמו של כל מכרז פומבי. כמו כן, יהיה המשתמש רשאי להדפיס את מסמכי המכרז ואף בנסיבות בהן בחר להשתתף במכרז הפומבי, וככל שהדבר יצויין במפורש ע"י האוניברסיטה, להגיש באמצעותם את הצעתו למכרז בהתאם להוראות הנקובות לשם כך במסמכי המכרז.


3.2 עיון במסמכי המכרז הפומבי המפורסמים באתר המכרזים והדפסתם אינם כרוכים בתשלום, וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף 4 שלהלן.

3.3 עיון במסמכי המכרז הפומבי והדפסתם, יתאפשרו במקביל ובנוסף גם במשרדי האוניברסיטה, בהתאם ובכפוף להוראות המפורטות לשם כך בהודעה על המכרז הפומבי הרלבנטי המתפרסמת באתר המכרזים, בהתאם להוראות תקנה 19 לתקנות, תחת הקישורית הנושאת את הכותרת "מכרזים". האוניברסיטה תהיה רשאית לגבות תשלום בגין הדפסת מסמכי המכרז במשרדיה בתעריפים הנהוגים באוניברסיטה מעת לעת.


3.4 באישורו את תנאי השימוש, המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כי ידוע לו שעיון במסמכי המכרז והדפסתם לא יאפשרו כשלעצמם, בשום צורה ואופן, השתתפות במכרז פומבי. השתתפות במכרז הפומבי תתאפשר אך ורק לאחר תשלום "דמי השתתפות" במשרדי האוניברסיטה, בהתאם לפרסום במסמכי המכרז.

3.5 עיון במסמכי המכרז הפומבי והדפסתם באתר המכרזים ובמשרדי האוניברסיטה, יתאפשר במהלך התקופה אותה תקצוב האוניברסיטה עבור כל מכרז פומבי, בהתאם ובכפוף להוראות המפורטות לשם כך בהודעת האוניברסיטה על המכרז הפומבי הרלבנטי.

האוניברסיטה תהיה רשאית בכל עת ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את פרק הזמן הקצוב לעיון ולהדפסת מסמכי המכרז, ובאישורו את תנאי השימוש, המשתמש מוותר בזאת, באופן מלא ובלתי חוזר, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן, בקשר לכך.

3.6 כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז הפומבי, יצורף גם כחלק בלתי נפרד למסמכי המכרז המצויים במשרדי האוניברסיטה ובאתר המכרזים, באופן שבו יוכל כל אדם לעיין בכל עת, במסמכי המכרז וכן בכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז נכון למועד העיון האמור.

3.7 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המשתמש לא יהיה רשאי בשום צורה ואופן, לבצע כל שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז הפומבי (לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו).

מבלי לגרוע מהאמור מובהר בזאת, כי העותק הכתוב של מסמכי המכרז הפומבי (לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו), המופקד בתיבת המכרזים של האוניברסיטה, הינו באופן בלעדי ומוחלט, העותק המחייב לצורך כל מכרז פומבי רלבנטי. עותק המסמכים אותם הדפיס המשתמש באמצעות אתר המכרזים או שאותם קיבל המשתמש במשרדי האוניברסיטה, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב של העותק הכתוב למסמכי המכרז הפומבי הרלבנטי (לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו), שהופקד גם בתיבת המכרזים של האוניברסיטה.

 

4. השתתפות במכרז פומבי ותשלום דמי השתתפות:

 

4.1 במידה ויוחלט כי ההשתתפות במכרז פומבי תהיה כרוכה בתשלום דמי השתתפות, יפורסמו הפרטים במסמכי המכרז הפומבי ובהודעה על המכרז הפומבי הרלבנטי. במקרים בהם ההשתתפות כרוכה בתשלום דמי השתתפות, עיון במסמכי המכרז והדפסתם, כמפורט בסעיף 3 לעיל, לא יאפשרו כשלעצמם, בשום צורה ואופן, השתתפות במכרז פומבי.

4.2 כל משתמש המבקש להשתתף במכרז פומבי הכרוך בתשלום דמי השתתפות, יוכל לשלם בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו את דמי ההשתתפות עפ"י ההנחיות המופיעות באתר המכרזים תחת הקישורית הנושאת את הכותרת "תשלום עבור השתתפות במכרז" (לכל מכרז רלבנטי) או לחילופין במשרדי האוניברסיטה באופן ובמועדים המפורטים לשם כך בהודעה על המכרז הפומבי הרלבנטי. דמי ההשתתפות לא יושבו בשום מקרה, למעט אם נקבע אחרת ובמפורש במסמכי המכרז הפומבי הרלבנטי או בתנאי השימוש.

4.3 התשלום יבוצע באתר המכרזים באמצעות כרטיס אשראי ו/או בכל אמצעי תשלום אחר אותו תאשר האוניברסיטה. מובהר בזאת, כי ככל שיתבצע תשלום התמורה באמצעות כרטיס אשראי, לא יישמרו לאחר אישור התשלום נתוני כרטיס האשראי במאגרי המידע של האוניברסיטה.

4.4 במסגרת ולצורך תשלום דמי ההשתתפות, יש למלא בשדות המיועדים לכך מידע אישי המוגדר כ"חובה" המסומן לשם כך באמצעות כוכבית (*) שהינו: ת.ז./ח.פ., שם המציע, שם איש קשר ופרטי ההתקשרות עמו, כתובת המציע, דואר אלקטרוני וכיוצ"ב. שולמו דמי ההשתתפות במשרדי האוניברסיטה, יימסרו במועד התשלום כל הפרטים האמורים.

4.5 לצורך תשלום דמי ההשתתפות, יתכן והאוניברסיטה תבצע שימוש במערכות ממוחשבות ובאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, לרבות לעניין זה. באישורו את תנאי השימוש, המשתמש מסכים לאמור ומייפה את כוחה של האוניברסיטה לאפשר את ביצוע תשלום דמי ההשתתפות באמצעות צדדים שלישיים ואף לאפשר מסירת המידע הדרוש לשם כך, כפי שנמסר ע"י המשתמש ו/או ע"י מי מטעמו, לצדדים שלישיים כאמור.

4.6 האוניברסיטה תשלח, לכתובת שננקבה במסגרת הוראת סעיף 4.4 לעיל, חשבונית בגין תשלום דמי ההשתתפות, כשהיא מוחתמת בשם האוניברסיטה, בידי נציג האוניברסיטה לו שולמו דמי ההשתתפות. בנוסף, תנפיק האוניברסיטה, באמצעות אתר המכרזים אישור בדבר תשלום דמי השתתפות.

4.7 על המשתמש לצרף להצעתו את החשבונית שהתקבלה בהתאם להוראות סעיף 4.4 לעיל או אישור בדבר תשלום דמי השתתפות, כפי שהונפקה באמצעות אתר המכרזים.

4.8 לאחר תשלום דמי ההשתתפות, תהיה האוניברסיטה רשאית אך לא חייבת, הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשלוח למשתמש אשר שילם בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו את דמי ההשתתפות ואשר מסר את פרטיו כנדרש, כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון אותו תערוך האוניברסיטה במסמכי המכרז, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז, וזאת בין אם פורסמו במועד הקודם לתשלום דמי ההשתתפות ובין לאחריו. הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון יישלחו למשתמשים הרלבנטיים באמצעים מקוונים ו/או באמצעות פקס ו/או בכל דרך אחרת בה תבחר האוניברסיטה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. האוניברסיטה תהיה רשאית לשלוח הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון באמצעים שונים, למשתמשים שונים באותו מכרז פומבי.

4.9 על אף האמור בסעיף 4.8 לעיל, מובהר בזאת, כי כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון אותו תערוך האוניברסיטה מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז, יפורסמו באתר המכרזים של האוניברסיטה. פרסום הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון, באמצעות אתר המכרזים ייחשב לכל דבר ועניין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמשתמשים, ובכל מקרה המשתמשים יישאו באחריות המלאה והבלעדית, להתעדכן בעצמם, בכל עת, בקשר עם קיומם של הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון, ללא תלות בהתנהלות האוניברסיטה, ובמסגרת האמור, להגיש את הצעתם לאחר ששקללו כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון כאמור, והם מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהם, בקשר לכך.

4.10 האוניברסיטה לא תהיה אחראית בשום מקרה ובשום צורה ואופן, לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו למשתמש ו/או לכל מי מטעמו ו/או שבהם נשא המשתמש ו/או כל מי מטעמו, בשל כל משגה ו/או טעות ו/או השמטה, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו בקשר ישיר ו/או עקיף, עם מסירת הפרטים הנקובים בסעיפים 4.3 ו- 4.4 לעיל, לרבות לעניין זה: בשל אי קליטת פרטי המשתמש ו/או מי מטעמו שנמסרו במסגרת תשלום דמי ההשתתפות ו/או בשל כל כשל אחר שנגרם בקשר עם תשלום דמי ההשתתפות, והמשתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.

לא יהיה באמור בסעיף זה על מנת לגרוע מתנאי הגבלת האחריות הנקובים בסעיף 8 שלהלן, ומשאר זכויות האוניברסיטה עפ"י מסמכי המכרז הרלבנטיים ו/או עפ"י מסמכי המכרז הרלבנטיים ו/או עפ"י תנאי השימוש ו/או עפ"י כל דין.

 

5. פרסום הודעות באתר המכרזים:


5.1 בהתאם להוראות הנקובות לשם כך בתקנה 23(א) ו- 42 לתקנות, תאפשר האוניברסיטה לכל משתמש המעוניין בכך, להיכנס לאתר המכרזים ולעיין, ללא תשלום, בהודעות שונות אותן תפרסם האוניברסיטה באתר המכרזים ואשר חובת פרסומן מוטלת על האוניברסיטה עפ"י התקנות.

5.2 בהתאם להוראות תקנה 42(ד) לתקנות, תעמיד האוניברסיטה סיוע למשתמשים בהיבטים המחשובים הדרושים לצורך קריאת ההודעות שפורסמו באתר המכרזים ולצורך זה בלבד.

לצורך קבלת סיוע כאמור, יוכל המשתמש לפנות בימים א' – ה' (למעט שבתות, חגים, וחופשות האוניברסיטה), בין השעות 09:00 – 15:00, באמצעות טלפון שמספרו: 03-6406669 לגב' מיכל מנדלוביץ.

 

6. רשימות מציעים מסווגות: פרק זה יתעדכן בהמשך.

 

7. מדיניות הפרטיות:

7.1 האוניברסיטה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר המכרזים ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת האוניברסיטה במידע שנמסר לה ע"י המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר, לרבות במסגרת הצטרפותם לרשימת המנויים ו/או לצורך הצטרפותם כמשתתפים במכרזים פומביים באמצעות תשלום דמי ההשתתפות וכן את האופן שבו מבצע המשתמש, שימוש במידע המצוי באתר המכרזים ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.

7.2 מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור כל מידע בקשר עם מתן איזה מהשירותים וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש.

7.3 המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר המכרזים, לרבות ומבלי לגרוע בקשר עם השירותים הרלבנטיים המוצעים במסגרתו, הינו נכון, אמין ומדויק, וכן כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש, בתנאי השימוש ו/או בהוראות ההרשמה/ההצטרפות לשירותים הרלבנטיים.

המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו יישמרו במאגר המידע של האוניברסיטה, וייעשה בו שימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות כל דין.

7.4 מסירת מידע לצד שלישי:

האוניברסיטה תנקוט באמצעים סבירים לשמור על פרטיות המשתמש בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") וכן על מנת למנוע את העברת המידע לצדדים שלישיים (ככל שיש במידע כאמור פרטים באמצעותם ניתן לזהות את המשתמש), וזאת למעט במקרים כדלהלן:


7.4.1 עפ"י דרישת המשתמש (ככל שהתקבלה לשם כך הסכמת האוניברסיטה ו/או בהסכמתו המפורשת.

7.4.2 בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם ביצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות אתר המכרזים ו/או בקשר אתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש ו/או להוראות כל דין.

7.4.3 בשל צו שיפוטי המורה לאוניברסיטה למסור את המידע לצדדים שלישיים.

7.4.4 בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין האוניברסיטה ו/או מי מטעמה.

7.4.5 בכל מקרה בו תסבור האוניברסיטה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק לרכושם ו/או לגופם של האוניברסיטה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים.

7.4.6 במקרה בו העבירה ו/או המחתה האוניברסיטה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, בקשר עם אתר המכרזים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

7.5 אבטחת מידע:

האוניברסיטה מטמיעה ומיישמת באתר המכרזים מערכות מידע ונהלים לאבטחת מידע. עם זאת, האוניברסיטה מבהירה, כי אינה מתחייבת שהשירותים באתר המכרזים יתנהלו כסדרם, ללא כל הפרעה ו/או שאתר המכרזים יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של האוניברסיטה, וכי ידוע למשתמש כי האוניברסיטה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, שנגרמו כתוצאה מכך.

7.6 בעלות וזכויות קניין רוחניות:

7.6.1 כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים וכל קניין רוחני אחר, בין היתר, בקשר עם המידע והשירותים המצויים באתר המכרזים, הינם בבעלות האוניברסיטה בלבד, או במקרה בו הוצגו באתר ו/או באמצעות האתר ע"י צדדים שלישיים – קניינם של צדדים שלישיים אלה בלבד, ולמשתמש לא תהיה בהם זכות כלשהי (להלן: "הרכיבים המוגנים").

7.6.2 אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות מהמידע והנתונים המפורסמים באתר ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של האוניברסיטה בכתב ומראש. שמה של האוניברסיטה, שם המתחם של האתר וסימנים קנייניים (בין אם רשומים ובין אם לאו) של האוניברסיטה, הינם קניינה הבלעדי של האוניברסיטה ו/או מי מטעמה ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתה, בכתב ומראש.

7.6.3 המשתמש מתחייב לא להסיר, להסתיר, לנטרל ו/או לשנות כל הודעה שהיא ו/או סימנים הקשורים לזכויות הקניין הרוחני ו/או לזכויות ולבלעדיות האוניברסיטה, בין אם הודעות ו/או סימנים אלה מוצמדים, נכללים ו/או נקשרים בכל צורה שהיא בהם.


 7.7 שימוש ב"עוגיות" (Cookies) באתר:

באתר נעשה שימוש בעוגיות מקומיות וזמניות. כלומר, הן יכולות להכיל קוד זיהוי למשתמש, אבל הוא יהיה תקף רק לאותה התקשרות מסוימת ורק עם אותו השרת בדיוק. ברגע שהמשתמש יסגור את הדפדפן, או יעבור לאתר אחר, ה"עוגיות" תאבדנה מהרלוונטיות שלהן. פרטיות המשתמשים לא תפגע, כי לא ניתן לבצע חיתוך פרופיל שיטוט עם ביקורים קודמים של המשתמש וכן, משום שפרופיל שיטוט חד פעמי ניתן להרכבה ממילא, ללא שימוש ב"עוגיות" ע"י תוכנות סטטיסטיות רבות . יש לציין, כי רב הדפדפנים מאפשרים מניעת שתילת "עוגיות" ו/או התרעה קודם השתילה.


8. אחריות מוגבלת:

8.1 האוניברסיטה תספק למשתמש את השירותים כמתואר בתנאי השימוש. בכל מקרה בו לא תצליח האוניברסיטה לספק למשתמש את השירותים הנקובים בסעיפים 3, 5 ו- 6 לעיל, מכל סיבה שהיא, לרבות בשל מעשה ו/או מחדל של האוניברסיטה, או במקרה בו ביקשה האוניברסיטה לשנות ו/או לבטל את השירותים בהתאם להוראות סעיף 1.4 לעיל, באופן בו ייבצר ממנה לספק למשתמש את השירותים כמתחייב ממנה עפ"י תנאי השימוש, לא יהיה המשתמש זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהוא בגין האמור, והוא מוותר בזאת באופן מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.

8.2 מבלי לגרוע מזכויות האוניברסיטה עפ"י סעיף 8.1 לעיל, האוניברסיטה ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, פגיעה במוניטין, וכן בגין כל הפסד ו/או נזק כספי אחר, הנובעים ו/או הקשורים בין היתר ליכולתו של המשתמש להפיק תועלת מהשימוש באתר המכרזים ובהתאמת השירותים לצרכי המשתמש; נסיבות שאינן בשליטת האוניברסיטה או שהאוניברסיטה לא יכלה לצפות; שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, לרבות ע"י צדדים שלישיים; כל מעשה ו/או מחדל המתבצע במידע או בפרטים שמסר המשתמש לצדדים שלישיים; הפרעות זמינות ותקינות של אתר המכרזים ו/או של השירותים הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלויזיה ו/או עומסים בתעבורת דוא"ל; נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיוצ"ב, שתוכן המידע אותו מסר המשתמש באתר המכרזים; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל נזק או אובדן אותו לא יכלה האוניברסיטה לצפות ו/או למנוע באמצעים סבירים.

8.3 ידוע למשתמש, כי השירותים וכל הקשור בהם מסופקים ע"י האוניברסיטה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- (As Available. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ובשירותים או במידע המצוי באתר המכרזים, וכי ידוע לו, כי האוניברסיטה אינה אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה בשירותים או במידע כאמור.


9. ש ו נ ו ת:

9.1 למען הסר ספק מצהיר המשתמש ומתחייב בזאת, כי ידוע לו שאתר המכרזים, לרבות כל מידע והודעה הנשלחת באמצעותו למשתמש, מתבצע ומתנהל בכפוף להסכמתו המפורשת שניתנה לשם כך ובהתאם לחבויות המוטלות על האוניברסיטה בתקנות.

לפיכך, ניהול אתר המכרזים ומשלוח המידע וההודעות עפ"י תנאי השימוש לא ייחשבו, בשום צורה ואופן, כשיגור דבר פרסומת בהתאם להוראות סעיף 30א' לחוק התקשרויות (בזק ושירותים), תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק הספאם"), ולא יטילו על האוניברסיטה כל חבות ו/או התחייבות כלפי המשתמש בקשר ישיר ו/או עקיף עם חוק הספאם, והמשתמש מוותר בזאת באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד האוניברסיטה, כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.

9.2 במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

9.3 בתי המשפט של מחוז תל-אביב-יפו, יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת בין האוניברסיטה למשתמש בקשר לתנאי השימוש.


9.4 על תנאי השימוש יחולו חוקי מדינת ישראל, והם יתפרשו עפ"י חוקים אלה ויגברו על כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>